Entertainment

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Lifestyle

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Sports

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Technology

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Heading 1

בטיחות בעבודה

סעיף חוקשאלהתשובה

2מה ייחשב למפעל לפי הגדרת הפקודה?סעיף 2 לפקודת הבטיחות בעבודה קובע כי בדרך כלל מפעל הוא חצרים שבהם או בגידרתם או מסביב להם עובדים בני אדם בעבודת כפיים בתהליך המשמש לעשיית מצרך או חלק של מצרך, שינויו, תיקונו, עיטורו, גימורו, ניקויו, רחיצתו, פירוקו, הריסתו או הכשרתו למכירה, או הכרוך באלה, ונתקיימו בחצרים שתי אלה:
(1) פעולת המפעל היא דרך משלח-יד או לשם השתכרות; (2) אם מועסקים שם עובדים שכירים – יש למעסיקם זכות גישה או זכות שליטה.
 

6האם הוראות הפקודה חלות על כל המפעל?סעיף 6 לפקודת הבטיחות בעבודה מחריג איזורים מסוימים מהמפעל לצורך תחולת הפקודה עליהם וקובע כי מקום הנמצא בגידרתו של מפעל או מסביב לו ומשמש רק למטרה שאינה לצרכי התהליכים המבוצעים במפעל, לא יראוהו כחלק מן המפעל לעניני פקודה זו, אבל אם מבחינה אחרת היה המקום בגדר מפעל יראוהו כמפעל נפרד.

9לפי סעיף 2 לפקודה, כדי להיקרא מפעל, הרי שפעולת המפעל צריכה להיות דרך משלח-יד או לשם השתכרות. מה לגבי עבודות המבוצעות בחצרות שבידי רשות מקומית או המדינה או עבודות המבוצעות על ידיהן? האם גם עליהם תחול הפקודה?סעיף 9 לפקודת הבטיחות בעבודה קובע כי אין חצרים השייכים למדינה או לרשות מקומית או התפושים על ידיהן יוצאים מכלל מפעל משום כך בלבד שהפעולה בהם אינה דרך משלח-יד או לשם השתכרות, וכי אין בניה ובניה הנדסית המבוצעות על ידי המדינה או רשות מקומית או בשבילן יוצאות מתחולת הפקודה משום כך בלבד שהפעולה בהן אינה דרך משלח-יד או לשם השתכרות

11על מי חלות הוראות הפקודה?הוראות פקודת הבטיחות בעבודה חלות רק על מפעלים כפי שהוגדרו בפקודה, אלא אם יש בה הוראה מפורשת אחרת לענין זה, אולם הן יחולו על כל המפעלים כאמור אם אין כוונה אחרת משתמעת.

16+17מה קובעת הפקודה לענין חובת ניקיון במפעל?סעיף 16 לפקודת הבטיחות בעבודה קובע כי  מפעל יוחזק במצב נקי וללא צחנה הבאה מביב, מנוחיות או ממטרד. סעיף 17 מפרט וקובע כי יום יום יסולקו בשיטה נאותה לכלוך ואשפה שנצטברו על הרצפות והשולחנות של חדרי עבודה ובחדרי המדרגות ובמסדרונות, וכי לפחות אחת לשבוע תנוקה הרצפה בכל חדר עבודה בשטיפה, או – אם יעיל וראוי הדבר – בטאטוא או בשיטה אחרת.

18האם יש חובות ספציפיות לתחזוקת המפעל?אכן. סעיף 18 לפקודת הבטיחות בעבודה קובע כי קירות ותקרות המפעל יוחזקו כלהלן: (1) אם פניהם חלקים ובלתי חדירים, יש לנקותם אחת לארבעה חדשים לפחות במים חמים ובסבון או בחומר ניקוי מתאים אחר; (2) אם מחזיקים אותם צבועים, יש לנקותם אחת לארבעה עשר חדשים לפחות במים חמים ובסבון או בחומר ניקוי מתאים אחר, ויש לחזור ולצבעם אחת לשבע שנים לפחות; (3) קירות ותקרות אחרים יהיו מסויידים, ויש לחזור ולסיידם אחת לארבעה עשר חדשים לפחות. יש לשים לב כי בהתאם לסעיף 18(ג) הרי שהוראות האמורות לא יחולו על מפעל שבו עובדים פחות מעשרה בני-אדם ואין משתמשים בכוח מיכאני, אלא אם המפקח האזורי דרש זאת.

20האם יש חריגים לחובת הניקיון?כן, לפי סעיף 20 לפקודת הבטיחות בעבודה, נראה למפקח אזורי שבמפעל פלוני או בחלק ממנו אין החזקתו במצב נקי מצריכה קיומן של הוראות סימן זה, או שמפאת נסיבות מיוחדות אין ההוראות האמורות מתאימות או מספיקות להחזקתו במצב נקי, רשאי הוא, אם ראה למתאים, להורות בתעודה שההוראות לא יחולו על אותו מפעל או חלק ממנו, או שיחולו בשינויים שנקבעו בתעודה האמורה

21 + 22 + 25האם קיימת הגבלה של מספר עובדים בו זמנית במפעל ביחס לגודלו?כן. סעיף 21 לפקודת הבטיחות בעבודה קובע כי מפעל, שעה שנעשית בו עבודה, לא תהיה בו צפיפות במידה העלולה לגרום לפגיעה בבריאותם של העובדים בו. לעניין הצפיפות, הרי שסעיף 22 לפקודה קובע כי יראו שיש במפעל צפיפות במידה האמורה בסעיף 21 אם מספר העובדים בזמן אחד בחדר עבודה הוא כדי כך שנפח החלל העולה לכל עובד באותו חדר הוא פחות מאחד עשר מטרים מעוקבים ובמפעל או בחלק ממנו שלא היה קיים ביום תחילתו של חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה, תשל"ד-1974 – מאחד עשר וחצי מטרים מעוקבים. עם זאת, ככל שנוכח המפקח הראשי כי מנסיבות מיוחדות שבהם מתנהלת העבודה בחדר עבודה אין זה מתאים או נחוץ להחיל על אותו חדר את הוראת סעיף 22, רשאי הוא בתעודה לפטור אותו חדר ממנה בתנאים שיפורשו בתעודה האמורה. לפי סעיף 25, בחישוב נפח החלל לענין סימן זה לא יבוא בחשבון החלל שהוא יותר מ-4.25 מטרים מעל הרצפה ובמפעל או בחלק ממנו שלא היה קיים ביום תחילתו של חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה, תשל"ד-1974 – משלושה מטרים מעל הרצפה. ואם בחדר יש יציע יראו את היציע כאילו הוא חדר לחוד.

27האם קיימת חובה לאוורר את המפעל?כן. סעיף 27 לפקודת הבטיחות בעבודה קובע כי אמצעים יעילים ונאותים יינקטו כדי להשיג ולקיים, על ידי מחזור אויר צח, אוורור מספיק בכל חדר עבודה, וכדי ליטול, במידה שהדבר מעשי, נזקם של אדים, אבק וזוהמה אחרת העלולים להזיק לבריאות והמתהווים תוך כדי תהליך או עבודה המבוצעים במפעל

28האם קיימות דרישות מסוימות לעניין התאורה במפעל?אכן. סעיף 28 לפקודת הבטיחות בעבודה קובע כי אמצעים יעילים יינקטו כדי להשיג ולקיים תאורה מספיקה ונאותה, טבעית או מלאכותית, בכל חלק ממפעל שבני אדם עובדים בו.

30 + 31האםם קיימת טמפרטורה מקסימאלית מותרת ברחבי חדרי העבודה במפעל?לעניין עבודה בעמידה או תוך כדי תזוזה דרישה לשמירה על טמפטורה ספציפית אך סעיף 30 לפקודת הבטיחות בעבודה קובע אמצעים יעילים יינקטו כדי להשיג ולקיים מידת חום סבירה בכל חדר עבודה, אך אין להשתמש בשיטה הגורמת לפליטת אדים לתוך האויר בחדר, שיש בהם לפי מהותם וכמותם לגרום פגיעה לעובדים בחדר או להטרידם. לעומת זאת, בכל הנוגע לעבודה בישיבה, סעיף 31 קובע כי בחדר עבודה שבו העבודה בחלק ניכר נעשית בישיבה ואינה דורשת מאמץ גופני ממשי, לא יראו מידת חום של פחות מ-16 מעלות צלסיוס, לאחר השעה הראשונה, כמידת חום סבירה כל זמן שעובדים, ולפי דרישת המפקח האזורי יותקן ויקויים בו מדחום במצב מתאים.

34האם יש חובה להתקין חדרי נוחיות במפעל?כן. סעיף 34 לפקודת הבטיחות בעבודה קובע כי יש להתקין נוחויות מספיקות ונאותות בשביל העובדים במפעל, לקיימן ולהחזיקן במצב נקי ולנקוט אמצעים יעילים לתאורתן. בנוסף, אם במפעל עובדים או עתידים לעבוד גברים ונשים יותקנו נוחויות נפרדות לכל מין, זולת אם עובדים בו רק בני משפחה אחת הגרים שם.

37 + 39האם קיימים חלקים במפעל המחייבים גידור מסביבם?כן. בסעיף 37 לפקודת הבטיחות בעבודה מפורטות הנחיות מפורטות לעניין החלקים במפעל שדורשים גידור וביניהם: (1) במנועים חשמליים, בגנרטורים חשמליים ובממירים סיבוביים – כל חלק שלהם וכל גלגל תנופה המחובר אליהם במישרין; (2) בכל מניע ראשי, חוץ ממניעים ראשיים כאמור בפסקה (1) – בכל חלק נע שלו וכל גלגל תנופה המחובר אליו במישרין, בין שהמניע הראשי או גלגל התנופה נמצאים בבית מכונות ובין אם לאו; (3) בממסרת – בכל חלק שלה; (4) במכונות שאינן מניע ראשי או ממסרת – כל חלק מסוכן שבהן; (5) במחרטה – כל חלק של מוט-גלם הבולט מעבר לראש המחרטה; (6) בגלגל מים או בטורבינה המונעת במים – התעלה העליונה והתעלה התחתונה; (7) בכל מנוע, מיתקן או ציוד אחר האמורים בפסקאות (1) עד (6) שהם מוצרי המפעל, בין שהם מיועדים לשיווק ובין שהם מיועדים לשימוש במפעל, כשהם מופעלים לשם התאמה, הרצה, ניסוי או הצגה – כל חלק שלהם הטעון גידור בהתאם לפסקאות (1) עד (6), לפי הענין; זולת אם הוא חלק מן האמורים בפסקאות (1), (3), (4), (5) או (7) והוא הוצב או נבנה כך שיש בו אותה מידת בטיחות לכל העובד בחצרים כאילו גודר לבטח. לעניין סעיף קטן (4), סעיף 39 קובע כי חלק מסוכן במכונות שמחמת מהות הפעולה אין להשיג את בטיחותו באמצעות מגן קבוע, יראו כאילו נתמלאו דרישות סעיף 37 אם הותקן התקן המונע באופן אוטומטי את המפעיל מלבוא במגע עם אותו חלק.
 

41+ 42האם יש הוראות בטיחות מיוחדות בקשר להפעלת ממסרת?כן. סעיף 41 קובע את ההוראות הבאות לעניין ממסרת: (א) בכל חדר או מקום שנעשית בהם עבודה יש לספק ולקיים התקנים יעילים שבהם אפשר לנתק מיד את הכוח מן הממסרת שבחדר או במקום; (ב) יש לספק ולקיים מכשיר עיתוק נאות או התקן מיכאני יעיל אחר ולהשתמש בו כדי להעביר רצועת הנע בין גלגלונים שהם חלק מממסרת מהדוק לרפוי או להיפך, והוא יהיה עשוי, מושם ומקויים באופן המונע את רצועת ההנע מלזחול בחזרה אל הגלגלון ההדוק; (ג) רצועת הנע, כשאין משתמשים בה, לא תהא נחה או נעה על גל סובב שהוא ממסרת. יש לציין כי סעיף 42 יכול להקנות פטור מביצוע הוראות סעיף 41 וזאת במידה ושוכנע השר שבגלל נסיבות מיוחדות אין צורך, או אין זה מעשי, למלא דרישה מדרישות סעיף 41, רשאי הוא להורות שאותה דרישה לא תחול באותן נסיבות.

Construction

 Law

     בניה. תשתיות. קבלנים. עורכי דין. 

 

© 2018-2020 by Harpaz, Oren, Adler & Co        Disclaimer

 

   |  לייעוץ משפטי בתחומי בניה, קבלנות, פרויקטים ותשתיות, צרו עימנו קשר ונשמח לסייע