Heading 1

חקיקה

תכנון ובניה


חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס"ג-2003 תקנות התכנון והבניה (בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך), תשס"ה-2004 תקנות התכנון והבניה (בניין הדרוש במישרין לצורך הקמתה של דרך או שימוש בה), תשע"ו-2016 תקנות התכנון והבנייה (רישוי מתקני גז טבעי), התשס"ג-2003 תקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006
בטיחות בעבודה


פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל - 1970
תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים) , התשע"א – 2011
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007
תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות), התשנ"ח - 1998
תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) , התש"ן - 1990
תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי-הדברה), התשכ"ד - 1964
תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחמרים מסרטנים מסויימים), התשמ"ה - 1984
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) , התשמ"ח - 1988
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז - 1997
תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח - 1988
תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס"א - 2001
תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס - 2000
תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח - 1988
תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב - 1972
תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), התשל"ב - 1972
תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א - 2001
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד - 1984
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד - 1984 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג - 1993 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), התשמ"ד - 1983
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד), התשמ"ד - 1983
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד - 1983
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה - 1985
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)), התשמ"ה - 1985
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א - 1990
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג - 1993
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), התשנ"ג - 1992
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), התשנ"ג - 1992
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה-2005
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים), התשנ"ג - 1993
חשמל


חוק החשמל, תשי"ד-1954
תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), התשס"ט-2008 תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה מפני חישמול במתח עד 1000 וולט), תשנ"א-1991 תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג - 2002 תקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח גבוה), התשס"ב - 2001 תקנות החשמל (התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג- 2002 ; תיקון התשס"ח - 2008 תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט), תשנ"א-1991 חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012 חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996
רישום קבלנים


חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988 תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית), תשמ"ד-1984 תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סדרי רישום), תשמ"ח-1988 תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (מנהלי עבודה), התשמ"ב-1982 תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סדרי דין בועדת ערר), תשל"א-1971 תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל), תשמ"ט-1988

Construction

 Law

     בניה. תשתיות. קבלנים. עורכי דין. 

 

© 2018-2020 by Harpaz, Oren, Adler & Co        Disclaimer

 

   |  לייעוץ משפטי בתחומי בניה, קבלנות, פרויקטים ותשתיות, צרו עימנו קשר ונשמח לסייע