OUR PROJECTS

I'm a paragraph. Click here to edit and add your own text. Is easy! Just click on "Edit Text" or double-click on me and you can add your own content and change fonts. Feel free to drag and drop anywhere on your page. I'm a great place for you to tell your story and let your customers know a little more about you.

בוררות מסחרית בין-לאומית
מה חשוב לדעת?

בוררויות מסחריות בין-לאומיות מקובלות בעולם כאמצעי ליישוב סכסוכים בין גופים ממדינות שונות. בעשורים האחרונים גדל מספרם של מוסדות הבוררות מחוץ לישראל ומספר ההליכים צמח מאוד.

לחצו כאן למעבר לסקירה המלאה

אחריות הצדדים לסטייה מלוחות זמנים בעבודה קבלנית 

בית המשפט המחוזי נדרש לאחרונה לפסוק בסכסוך בין נתיבי איילון לחברת מליבו ישראל, שעיקרו סוגיות הקשורות בסטייה מלוח הזמנים החוזי, ועל מי מהצדדים מוטלת האחריות לסטייה זו. מה קבע בית המשפט?

לחצו כאן למעבר לסקירה המלאה

אי-הכללת מע"מ בשומת היטל השבחה

ביוני 2019 דן ביהמ"ש העליון לראשונה בסוגיית הכללת מע"מ בשומה הנערכת לטובת חישוב היטל השבחה, וקבע כי יש להבחין בין סוגי עסקאות שונים כאשר קובעים האם להוסיף מע"מ אם לאו. מה קובע פסק הדין?

לחצו כאן למעבר לסקירה המלאה

רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

החוק הראשי המסדיר את נושא הרישום וההגדרה של סוגי הקבלנים הוא חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט- 1969. מהן הוראותיו העיקריות של החוק ובאלו מקרים חלה חובה על קבלן להירשם?

לחצו כאן למעבר לסקירה המלאה

שימור מבנים ואתרים

יותר ויותר יזמים וקבלנים מוצאים עצמם נדרשים להתמודד עם דרישות שימור מצד הרשויות ועם ההשלכות הכלכליות והעלויות הכרוכות בביצוע עבודות שימור. מתי יכול קבלן להיתקל בדרישות אלו?

לחצו כאן למעבר לסקירה המלאה

השלמה מעשית (Practical Completion) בעבודות קבלנות

אחת המחלוקות הנפוצות בין מזמין לקבלן נוגעת לשאלה האם עבודות הקבלנות הושלמו ובאיזה מועד, במיוחד כאשר העבודות הושלמו במרביתן או תוך הותרת פגמים. האם במצב זה יוכל המזמין לטעון שהעבודות לא הושלמו, או שמא  הקבלן יוכל לטעון שלמעשה השלים העבודות?

לחצו כאן למעבר לסקירה המלאה

חובת מינוי ממונה על בטיחות

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו- 1996 מטילות חובה למנות "ממונה על הבטיחות" במפעלים, אתרי בניה, ובמוסדות וארגונים רבים. מי יכול להתמנות לממונה על הבטיחות ומהן סמכויותיו?

לחצו כאן למעבר לסקירה המלאה

הארכת משך ביצוע ופיצוי בגין עיכובים בעבודות

בית המשפט העליון נדרש לאחרונה לפסוק בסכסוך בין מזמין וקבלן, וחיווה דעתו על העקרונות שבבסיס זכאות קבלן להארכת משך ביצוע ולפיצוי בגין כך כמו גם זכותו של מזמין לפיצוי מוסכם בגין איחור. מה קבע בית המשפט?

לחצו כאן למעבר לסקירה המלאה

ארנונה ואתרי בניה

בפרויקטים רבים נדרש הקבלן לעשות שימוש באתרי התארגנות זמניים, בין אם בתחומי אתר הבניה ובין אם מחוצה לו. מהם חיובי הארנונה העשויים לחול במקרה זה ומהן חובותיה של הרשות המקומית? 

לחצו כאן למעבר לסקירה המלאה

צווי הרחבה בענף הבניה

העובדים בסקטור הבניה בארץ זכאים למגוון תנאי העסקה וזכויות סוציאליות, הבאים לידי ביטוי בצווי הרחבה המחייבים כל מעסיק של עובדים בענף הבניה. מהם צווי הרחבה אלו ומה כלול בהם?

לחצו כאן למעבר לסקירה המלאה

בניה והחוק למניעת מפגעים

כל פרויקט בנייה טומן בחובו היתכנות ממשית לגרימת מפגעים סביבתיים, כגון רעש וזיהום אוויר. כיצד מתייחס לכך המחוקק בחוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961, ומה נקבע בתקנות בנוגע לרעש מאתרי בניה?

לחצו כאן למעבר לסקירה המלאה

חובת קבלן להקים מעלית

כמעט בכל פרויקט בניה יידרש קבלן מבצע להתקין מעלית. מהן החובות המוטלות עליו לפי החוק הישראלי ואלו חיקוקים מתייחסים להיבטים השונים הקשורים בהקמת מעלית?

לחצו כאן למעבר לסקירה המלאה

מה בין פקיד היערות ורישיון לכריתת עצים?

אף שנחקקה לפני כמעט מאה שנה, כוללת פקודת היערות איסורים וחובות הנוגעים כמעט לכל פרויקטי ואתרי הבניה בישראל. מיהו פקיד היערות, ומהן סמכויותיו הנרחבות אשר מקנות לו השפעה על התקדמות פרויקטי תשתית כמו גם על עלויות הבניה? 

לחצו כאן למעבר לסקירה המלאה

אתגרים והזדמנויות בתכנית הבנייה הצבאית האמריקאית בישראל

בשנים הקרובות צפויה לצאת לפועל פעילות בינוי משמעותית ביותר במחנות צה"ל. בניה צבאית זו תמומן באמצעות תקציבי הענק שנכללו בהסכם הסיוע הביטחוני שנחתם עם ארה"ב ותתבצע באמצעות חיל ההנדסה האמריקאי. מה חובה על קבלן ישראלי לדעת לפני שהוא נוטל חלק בפעילות זו?

לחצו כאן למעבר לסקירה המלאה

חובת מינוי עוזרי בטיחות באתרי בנייה

התיקון לחוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11 - הוראת שעה), התשע"ט-2018, המוכר גם כחוק מינוי עוזרי בטיחות, מטיל על מבצע הבניה חובה למנות עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה באתר הבנייה. מהו תפקידו, מי כשיר למלאו ומה תוקף הוראת השעה?

לחצו כאן למעבר לסקירה המלאה

תביעות קבלנים ותקנות סדר דין אזרחי

פרויקטים רבים בתחום התשתיות והבניה מסתיימים בסכסוך בין מזמין העבודה לקבלן או בין קבלנים שונים. בשנת 2019 יכנסו לתוקפן תקנות סדר דין אזרחי חדשות, והן יחולו, כמובן, גם על תביעות בתחום הקבלנות והבניה. מהם החידושים המרכזיים?

לחצו כאן למעבר לסקירה המלאה

אחריות נושאי משרה לבטיחות

פקודת הבטיחות מטילה אחריות כבדה על נושאי משרה במקרה שהוראות הבטיחות אינן נשמרות.

כיצד ניתן לצמצם הסיכון?

לחצו כאן למעבר לסקירה המלאה

יזם .Vs מתכנן 

סכסוכים בין יזם למתכנן עלולים להגדיל את עלויות הפרויקט ולפגוע ביכולת לעמוד בלוח הזמנים.

האם ניתן להחליף מתכנן באמצע הפרויקט?

לחצו כאן למעבר לסקירה המלאה

מנהל לעניין מסילות ברזל

פקודת מסילות הברזל מגדירה מספר בעלי תפקידים המקבלים סמכויות נרחבות בתוואי הרכבת. 

מיהם ומה הסמכויות המוקנות להם?

לחצו כאן למעבר לסקירה המלאה

חובת קבלן להתקשר עם אתר פסולת

בכל פרויקט בניה מצטברת פסולת רבה. החוק קובע חובות לעניין טיפול ופינוי הפסולת שהצטברה המושתות על הרשות המקומית, על מפעיל אתר לסילוק פסולת ועל הקבלן.

מהן חובות אלו?

לחצו כאן למעבר לסקירה המלאה

Construction

 Law

     בניה. תשתיות. קבלנים. עורכי דין. 

 

© 2018-2020 by Harpaz, Oren, Adler & Co        Disclaimer

 

   |  לייעוץ משפטי בתחומי בניה, קבלנות, פרויקטים ותשתיות, צרו עימנו קשר ונשמח לסייע